Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Krok po kroku

Załóż konto w systemie rekrutacyjnym

Możesz założyć wyłącznie jedno konto rekrutacyjne w ramach jednego konkursu rekrutacyjnego. Obowiązują oddzielne zapisy na każdy z konkursów: Architektura, Architecture (studia w języku angielskim), pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie, kierunki studiów prowadzone w PW Filii w Płocku. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

10 lipca dla kierunków z Warszawy i 12 lipca dla kierunków z Płocka

Wybierz kierunek studiów

Możesz wybrać do 5 kierunków studiów (poza Architekturą i Architecture): kierunek podstawowy i do czterech kierunków opcjonalnych uszeregowanych wg własnej listy preferencji. Korekty wyboru będziesz mógł dokonać w systemie do ostatniego dnia zapisów. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

10 lipca dla kierunków z Warszawy i 12 lipca dla kierunków z Płocka

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Płacisz tylko raz za wszystkie wybrane opcje studiów w danym konkursie rekrutacyjnym. Maksymalny czas wniesienia opłaty to ostatni dzień zapisów. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który podany zostanie w systemie. Terminowe wpłynięcie opłaty jest zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

10 lipca dla kierunków z Warszawy i 12 lipca dla kierunków z Płocka

Wprowadź wyniki maturalne

Po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego wprowadź je samodzielnie do ostatniego dnia trwania zapisów. Jeśli nie uzupełnisz danych, wyniki zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (dla matur zdawanych w latach 2007-2023). UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNKI: ARCHITEKTURA I ARCHITECTURE.

10 lipca dla kierunków z Warszawy i 12 lipca dla kierunków z Płocka

Elektroniczne przesyłanie na IKR skanów

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów: - zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, - tzw. starych matur, - certyfikatów językowych, - dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe, - dyplomów IB i EB, - innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)

10 lipca dla kierunków z Warszawy i 12 lipca dla kierunków z Płocka

Sprawdź wyniki rekrutacji

Na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) pojawi się informacja o wynikach rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej. Śledź komunikaty pojawiające się na Twoim IKR. UWAGA: PODANE TERMINY NIE DOTYCZĄ REKRUTACJI NA KIERUNEK ARCHITECTURE.

18 lipca

Ważne ogłoszenie!

Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunkach Architektura i Architecture powinny uważnie śledzić stronę Wydziału Architektury PW, gdyż procedury rekrutacyjne i termin zapisów na te studia są inne niż dla pozostałych kierunków prowadzonych w PW.

Cudzoziemcy bez względu na status prawny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinni kontaktować się w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

 

Składanie dokumentów

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, powinni złożyć następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,

- dokument tożsamości (do wglądu),

- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

- oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),

- oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),

- certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.); lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj,

- dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu.

Uwaga: kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono współczynniki za ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (współczynniki za język obcy) zobowiązani są do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

Zapisy na studia