Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Informacje dodatkowe

wybór kierunku studiów

W formularzu rejestracyjnym możesz wybrać maksymalnie 5 kierunków (nie dotyczy to rejestracji na Wydział Architektury): kierunek podstawowy i do czterech kierunków opcjonalnych uszeregowanych wg własnej listy preferencji.

Kierunki studiów oraz ich kolejność możesz zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów.

numer kandydata

Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta bankowego, na które musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer kandydata możesz odzyskać w portalu rekrutacyjnym podając nazwisko, adres e-mail i numer dokumentu tożsamości.

opłata rekrutacyjna

Numer konta bankowego
Opłatę rekrutacyjną wnosisz na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujesz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Termin
Opłata rekrutacyjna musi zostać uregulowana do ostatniego dnia trwania zapisów. Jeśli nie dokonasz opłaty w podanym terminie, nie będziesz brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

punkty kwalifikacyjne

Przedmioty
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego kierunku studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.

Przy aplikowaniu na niektóre kierunki studiów może zostać uwzględniona średnia ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Wynik matury
Wyniki matur zdawanych w latach 2007 - 2023 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (o ile nie zastrzegłeś tej opcji). Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR.
Jeżeli zdawałeś maturę przed 2006 rokiem musisz skontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12).

Ustny egzamin maturalny
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.
Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

olimpijczycy i uczestnicy innych konkursów

Jeśli uzyskałeś świadectwo dojrzałości w tym samym roku, w którym ubiegasz się o przyjęcie na studia i jesteś laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów i turniejów zostaniesz przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub zostanie ci przyznana liczba punktów P równa 100 z odpowiedniego przedmiotu.

Aby uzyskać takie uprawnienia, musisz w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć oraz załączyć w systemie rekrutacyjnym kopię właściwego zaświadczenia lub dyplomu. Sprawdź aktualne uprawnienia.

Jeśli znajdziesz się na liście przyjętych na studia, oryginały dyplomów/zaświadczeń musisz przedstawić w trakcie składania innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

składanie dokumentów

Kandydaci, którzy po zakwalifikowaniu otrzymają informację o warunkowym wpisie na listę studentów, zostaną zaproszeni do złożenia, zgodnie z terminarzem, wymaganych dokumentów:

- oryginału świadectwa dojrzałości (do wglądu),
- dokumentu tożsamości (do wglądu),
- 2 aktualnych fotografii (zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
- oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
- oryginału dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
- certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu otrzymali za język obcy P=100 pkt.,
- dokumentu świadczącego o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu.

Kserokopie oryginałów dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany.

fotografia

Podczas rekrutacji na studia będziesz potrzebował swojego aktualnego zdjęcia:

  • w wersji elektronicznej – zdjęcie to zamieszczasz w formularzu rejestracyjnym (możesz to zrobić do ostatniego dnia trwania zapisów),
  • w wersji papierowej – 2 zdjęcia składasz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach wydziałów (muszą być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

Ważne:

  • format zdjęcia jest taki sam jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm),
  • zdjęcia w wersji papierowej muszą być takie same jak zdjęcie w wersji elektronicznej.

badania lekarskie

Badania lekarskie muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR) - zakładka Do pobrania - po zatwierdzeniu list przyjętych. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.  Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału przed rozpoczęciem zajęć. Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, więc jeśli za badania trzeba będzie zapłacić, to Ty ponosisz koszty.

dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej, ofercie studiów i terminarzu znajdziesz w zakładce Przyszli studenci na stronie internetowej www.pw.edu.pl.